Algemene voorwaarden

U komt in aanmerking voor begeleiding voor eerstelijnspsychologische zorg. Alvorens dit traject te ondergaan vragen wij u akkoord te gaan met de voorwaarden waarmee wij werken. Hiervoor is het van belang dat u op de hoogte bent van de volgende voorwaarden:

 • Indien het contact eenzijdig door de behandelaar wordt stopgezet of na kennismaking niet wordt voortgezet, zal (indien gewenst), worden gezorgd voor doorverwijzing naar andere behandelaar of instelling.
 • Opdrachtgever/cliënt geeft door voortzetting van het contact na eerste kennismaking aan deze algemene voorwaarden te hebben ontvangen, gelezen en te aanvaarden.
 • Wijzigingen op deze voorwaarden op verzoek van opdrachtgever/cliënt zijn slechts van toepassing als deze schriftelijk en door beide partijen ondertekend zijn vastgelegd.
 • De cliënt is ten alle tijden, zowel binnen als buiten de praktijk, verantwoordelijk voor zijn/haar eigen gedrag en de gevolgen daarvan. Psychologenpraktijk Klaske Ypma-Prins is in geen geval aansprakelijk voor eventuele schade die in de ogen van de opdrachtgever/cliënt of derden door het contact zou zijn veroorzaakt.
 • De inhoud van de gesprekken is vertrouwelijk en wordt met de uiterste zorg en discretie behandeld. De behandelaar heeft geheimhoudingsplicht, waardoor derden niet zonder nadrukkelijke toestemming van de cliënt op de hoogte gesteld kunnen worden van wat er tijdens het contact wordt besproken. Dit met uitzondering van gesprekken met kinderen t/m 16 jaar.
 • De cliënt heeft recht op inzage en/of een kopie van zijn/haar dossier, dit met uitzondering van de persoonlijke (werk) aantekeningen van de psycholoog. In geval van relatietherapie geldt dat de ene partner geen toestemming hoeft te geven voor inzage.
 • Psychologenpraktijk Klaske Ypma-Prins is niet aansprakelijk voor onjuistheid of onvolledigheid in de gegevens die door of namens opdrachtgever/cliënt zijn verstrekt.
 • Psychologenpraktijk Klaske Ypma-Prins acht zich gebonden aan de beroepscode van het Nederlands Instituut van Psychologen (zie ook www.psynip.nl).
 • Klachten over de kwaliteit van het handelen van de behandelaar kunnen  z.s.m., maar in ieder geval binnen 14 dagen na betreffende contact-moment gemeld worden.
 • Indien opdrachtgever/cliënt gebruik maakt van de vergoedingsmogelijkheden via de zorgverzekering zijn de volgende gegevens noodzakelijk:
  • Ingevulde en ondertekende akkoordverklaring (behandelingsovereenkomst)
  • Verwijsbrief van de huisarts of bedrijfsarts (of jeugdarts)
  • Tonen identificatiebewijs en bsn-check
 • Het niet volledig zijn van bovenstaande gegevens kan ertoe leiden dat de gemaakte kosten niet gedeclareerd kunnen worden bij de zorgverzekering. In dat geval wordt de factuur alsnog naar de opdrachtgever/cliënt zelf gestuurd.
 • De wettelijk vastgestelde eigen bijdrage wordt ofwel aan het eind van ieder gesprek contant en gepast afgerekend (waarvoor u betalingsbewijs ontvangt) of wel gefactureerd.
 • Indien geen gebruik wordt gemaakt van de vergoedingsmogelijkheden via de zorgverzekering wordt de factuur naar het opgegeven thuisadres gestuurd. Deze factuur dient binnen 14 dagen te worden voldaan. De opdrachtgever/cliënt is in dat geval zelf verantwoordelijk voor eventuele declaratie bij de zorgverzekeraar.
 • Afspraken kunnen 24 uur van te voren kosteloos worden geannuleerd via de telefoon (06 13086102 of voicemail). Bij niet tijdig afzeggen wordt 50% van het gesprekstarief in rekening gebracht.

Alle geschillen die tussen de psychologenpraktijk en de opdrachtgever/cliënt kunnen opkomen en niet beschreven zijn in deze voorwaarden, zullen in de eerste plaats in goed overleg- al dan niet m.b.v. mediation worden opgelost. Indien geen overeenkomst kan worden bereikt, wordt het geschil onderworpen aan het oordeel van het Nederlands Recht.

Psychologenpraktijk Klaske Ypma-Prins
Dorpsstraat 78
8759 LE Exmorra
06 13 08 61 02
info@klaskeypma-prins.nl

BIG
39013884225

AGB-code
94007393 (zorgverleners)
94059851 (praktijkcode)

BTW
NL1188.96.878.B01

KvK
01123662

Rekeningnummer
30.87.30.739