Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz – vrijgevestigden

Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige ggz’, dat wil zeggen generalistische basis- ggz en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar te maken. Dit betreft een goedgekeurd kwaliteitsstatuut.

I.   Algemene informatie

1.   Gegevens ggz-aanbieder

Naam praktijk: Psychologenpraktijk Klaske Ypma-Prins Naam regiebehandelaar: Klaske Ypma-Prins

E-mailadres: info@klaskeypma-prins.nl KvK nummer: 01123662

Website: www.klaskeypma-prins.nl

BIG-registraties: Gezondheidszorgpsycholoog 39013884225

Overige kwalificaties: Eerstelijnspsycholoog NIP; Registerpsycholoog NIP Arbeid & Organisatie Basisopleiding: WO gezondheidspsychologie

AGB-code praktijk: 94059851

AGB-code persoonlijk: 94007393

2.   Werkzaam in:

de generalistische basis-ggz

3.   Aandachtsgebieden

Patiënten kunnen met de volgende problematiek in mijn praktijk terecht (zoals aandachtsgebieden, type klachten, behandelvorm):

 • Angst- en depressieve klachten
 • Aanpassingsproblematiek bij kanker/psychosociale oncologie
 • Somatoforme stoornissen en burnout (+ SOLK )
 • Slaapproblemen
 • Existentiële en zingevingsproblematiek
 • Rouwverwerkingsproblemen

Therapie:

 • Cognitieve Gedrags Therapie
 • Acceptane & Commitment Therapie
 • Cliëntgericht
 • Kortdurend oplossingsgericht
 • Eclectisch

4.   Samenstelling van de praktijk

Aan mijn praktijk zijn de volgende zorg verlenende medewerkers verbonden (namen en BIGregistraties van regiebehandelaren):

Klaske Ypma-Prins BIGnr. 39013884225

5.   Professioneel netwerk

5a. Ik maak gebruik van een professioneel netwerk waaronder:

Huisartsenpraktijk(en)

Collegapsychologen en -psychotherapeuten Zorggroep(en)

De praktijk is gevestigd in Gezondheidscentrum Het Want, waarin meerdere disciplines zijn verenigd, samenwerken en participeren.

5b. Ik werk in mijn professioneel netwerk het meest, frequent, samen met (naam/namen en indien van toepassing BIG-registratie(s)):

Huisartsenpraktijk Het Bolwerk (Franeker): huisartsen Dam, Polman, De Haan en Rozendal

Huisartsenpraktijk Heeres & De Groot (Franeker)

Huisartsenpraktijk Zwager & De Bruin: + huisarts J. Wielinga (Franeker)

Huisartsenpraktijk Bjirmenstate Sexbierum: Huisarts M. Hoexum en M.de Weerd

Huisartsenpraktijk Buytendijk – Minnertsga Praktijkondersteuner GGZ: dhr. J. Anema

Psychotherapie Franeker: drs. J. Scholtes, klinisch psycholoog (BIG- 09048581925)

Zorggroep Psyzorg Fryslan

5c. Ik maak in de volgende situaties gebruik van dat professionele netwerk, tenzij de patiënt daarvoor geen toestemming geeft:

Rapportage naar verwijzer na intakegesprek middels intakebrief na toestemming van de patiënt. Consultatie, overleg medicatie. Eindbrief bij afsluiten behandeling.

5d. Patiënten kunnen gedurende avond/nacht/weekend/crises terecht bij (mijzelf, huisartsenpraktijk/post, spoedeisende eerste hulp, ggz-crisisdienst):

Huisartsenpraktijk/post

Voor dringende zaken is het belangrijk om contact op te nemen met uw huisarts of -buiten kantooruren- de dokterswacht. Tevens op website vermeld werkdagen en bereikbaarheid en informatie over afwezigheid.

5e. Heeft u specifieke afspraken met een ggz-crisisdienst, HAP of SEH?

Nee, omdat: ik patiënten informeer over bereikbaarheid en hoe te handelen bij crisis.

6.   Contracten met zorgverzekeraars en de vergoeding van verzekerde zorg

Heeft u een contract met de zorgverzekeraar?

Ik heb een contract met de volgende zorgverzekeraars:

 • De Friesland
 • CZ
 • Delta Lloyd & OHRA
 • Zilveren Kruis zorgverzekeringen
 • OZF
 • Interpolis
 • FBTO
 • Avero Achmea
 • Multizorg
 • ONVZ
 • ASR ziektekostenverzekering
 • ENO
 • O.W.M. zorgverzekeringen
 • Zorg & Zekerheid
 • Caresco

Volmacht voor:

 • Nedasco B.V.
 • Caresco B.V.
 • IAK Volmacht B.V.
 • Aevitae B.V.

Geeft u aan waar uw lijst met gecontracteerde verzekeraars vindbaar is

Zie: https://www.klaskeypma-prins.nl/vergoedingen/

7.   Behandeltarieven:

Ik heb de tarieven die ik hanteer gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk.

Ik heb het tarief overig (zorg)product voor niet-verzekerde zorg het OZP-tarief gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk.

Ik heb het tarief voor zelfbetalers gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk.

Ik hanteer voorwaarden en een tarief voor no-show: gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk.

De behandeltarieven, OZP-tarief en eventueel no-show voorwaarden en no-show tarief zijn hier te vinden

Behandeltarieven, OZP-tarief, en eventueel no-show voorwaarden en no- show tarief: https://www.klaskeypma-prins.nl/vergoedingen en http://www.klaskeypma- prins.nl/aanmelden-afspraken/

8.   Kwaliteitswaarborg

Ik voldoe aan de volgende kwaliteitseisen, voortvloeiend uit mijn beroepsregistratie, specialisme of branche/beroepsvereniging:

Intervisie

Bij- en nascholing

De beroepscode van mijn beroepsvereniging: https://www.klaskeypma-prins.nl/beroepscode/

9.   Klachten- en geschillenregeling

9a. Mijn patiënten kunnen met klachten over mij of mijn behandeling terecht bij mij of bij (naam en contactgegevens klachtenfunctionaris):

Bij mij, staat vermeld op website: https://www.klaskeypma-prins.nl/klachtenregeling/

9b. Mijn patiënten kunnen met geschillen over mij of mijn behandeling terecht bij

Naam geschilleninstantie vermelden waarbij u bent aangesloten:

Ik heb bij AON, via het NIP, een beroeps- en aansprakelijkheidsverzekering.

De geschillenregeling is hier te vinden

https://www.klaskeypma-prins.nl/algemene-voorwaarden

10.   Regeling bij vakantie en calamiteiten

10a. Patiënten kunnen tijdens mijn afwezigheid gedurende vakantie en ziekte terecht bij

Naam vervangend behandelaar:

Drs. Jeroen M. Scholtes , klinisch psycholoog /psychotherapeut

10b. Ik heb overdracht geregeld en vastgelegd in geval mijn praktijk plotseling sluit wegens overlijden of andere calamiteiten:

Ja

II.    Het behandelproces – het traject dat de patiënt in mijn praktijk doorloopt

11.   Wachttijd voor intake en behandeling

Patiënten vinden informatie over wachttijden voor intake en behandeling via deze link of document (en kunnen deze telefonisch opvragen). De informatie is gerangschikt naar generalistische basis-ggz en/of gespecialiseerde ggz, en -in geval van een contract- per zorgverzekeraar, en -indien van toepassing- per diagnose.

Wachttijden voor intake en behandeling: https://www.klaskeypma-prins.nl/nieuws/

12.   Aanmelding en intake

12a. De aanmeldprocedure is in mijn praktijk als volgt geregeld (zoals: wie ontvangt de telefonische aanmelding, wie doet de intake, hoe verloopt de communicatie met de patiënt):

Telefonische aanmelding bij mijzelf, intake en communicatie eveneens door mijzelf. Na telefonische aanmelding of na informatieverzoek via mail, wordt afspraak ingepland in overleg met de cliënt.

Waarna de afspraak per post wordt bevestigd, met als bijlagen document informatie voor de cliënt bij aanmelding, algemene voorwaarden en behandelovereenkomst. Die tijdens intakegesprek worden besproken.

12b. Ik verwijs de patiënt terug naar de verwijzer –indien mogelijk met een passend advies- indien mijn praktijk geen passend aanbod heeft op de zorgvraag van de patiënt (zoals een ander werkterrein of een behandelaar met een andere specifieke deskundigheid):

Ja

13.   Diagnostiek

13a. De diagnose voor de behandeling wordt in mijn praktijk gesteld door

Naam: Klaske Ypma-Prins

Generalistische basis ggz:

Kwalificatie           Omschrijving

9401                        gz-psycholoog, 1e lijn

9406                       gz-psycholoog

Gespecialiseerde ggz:

Geen

13b. Zijn er andere betrokkenen bij het diagnostisch proces, zo ja in welke rol?:

Ja de verwijzer wat betreft aanmeldings- en verwijsgegevens en voor diagnostiek inzet afname psychologische vragenlijsten via Telepsy).

14.   Behandeling

14a. Het behandelplan wordt in mijn praktijk in samenspraak met de patiënt opgesteld door

Naam: Klaske Ypma-Prins

Generalistische basis ggz:

Kwalificatie           Omschrijving

9401                        gz-psycholoog, 1e lijn

9406                       gz-psycholoog

Gespecialiseerde ggz:

Geen

14b. Het aanspreekpunt voor de patiënt tijdens de behandeling is

Naam: Klaske Ypma-Prins

Generalistische basis ggz:

Kwalificatie            Omschrijving

9401                        gz-psycholoog, 1e lijn

9406                       gz-psycholoog

Gespecialiseerde ggz:

Geen

14c. De patiënt/cliënt is geïnformeerd over degene die het aanspreekpunt is tijdens de behandeling (naam en functie van de betreffende persoon zijn bekend bij de patiënt/cliënt):

Ja

14d. Bij langer durende behandeling (> 12 weken) stuur ik een afschrift van het behandelplan als brief naar de huisarts (of andere verwijzer), tenzij de patiënt daarvoor geen toestemming geeft:

Ja

14e. Ik draag zorg voor goede communicatie met de patiënt en –indien van toepassing en met toestemming van de patiënt- diens naasten, over het beloop van de behandeling. Ik doe dat als volgt:

Na het intake- en kennismakingsgesprek maak ik een intakeverslag en behandelplan, wat ik cliënt toestuur. Nadat ook de bevindingen van het diagnostisch onderzoek bekend zijn. Tijdens het 2e gesprek worden de bevindingen en het verslag besproken en vervolgens vastgesteld. Tijdens het beloop van de behandeling afname ORS-SRS tijdens behandelcontact om te monitoren hoe het met iemand gaat.

14f. De voortgang van de behandeling wordt in mijn praktijk als volgt gemonitord (zoals voortgangsbespreking behandelplan, evaluatie, vragenlijsten, ROM):

 • Voortgangbespreking a.d.h.v. afname ORS (zie 14e) + bespreken gestelde doelen en in hoeverre behaald
 • Zo nodig bijstellen plan
 • ROM
 • Bij intake afname SQ-48
 • Bij langer durende behandeling tussentijds afname SQ-48
 • Afname SQ-48 (klachtenlijst) bij afsluiten behandeling

14g. Ik heb een kopie van de overeenkomst met de Stichting Vrijgevestigden ROMmen (SVR) voor aanlevering van ROM-gegevens aan de Stichting Benchmark ggz (SBG):

Ik upload een kopie van de overeenkomst Stichting Vrijgevestigden ROMmen (SVR) voor aanlevering van ROM-gegevens aan de Stichting Benchmark ggz (SBG) op www.ggzkwalitetisstatuut.nl

14h. Ik evalueer periodiek en tijdig met de patiënt (en eventueel zijn naasten) de voortgang, doelmatigheid en effectiviteit van de behandeling. Als standaardperiode hanteer ik hiervoor:

Bij aanvang consult middels OutcomeRating Scale-SessionRatingScale meting + ROM: SQ-48 (voor en na behandeling)

14i. Ik meet de tevredenheid van mijn patiënten op de volgende manier:

Session Rating Scale en bij afsluiten behandeling via Telepsy CQi (binnen ROMmeting)

15.   Afsluiting/nazorg

15a. Ik bespreek met de patiënt (en eventueel zijn naasten) de resultaten van de behandeling en de mogelijke vervolgstappen:

Ja

15b. De verwijzer wordt hiervan in kennis gesteld middels een afrondingsbrief, tenzij de patiënt hiertegen bezwaar maakt:

Ja

15c. Als een vervolgbehandeling nodig is, geef ik hierover gericht advies aan de verwijzer. Ik informeer de vervolgbehandelaar waar nodig over het verloop van de behandeling en de behaalde resultaten voorzien van het vervolgadvies, tenzij de patiënt hier bezwaar tegen maakt:

Ja

16.   Omgang met patientgegevens

16a. Ik vraag om toestemming van de patient bij het delen van gegevens met niet bij de behandeling betrokken professionals:

Ja

16b. In situaties waarin het beroepsgeheim mogelijk doorbroken wordt, gebruik ik de daartoe geldende richtlijnen van de beroepsgroep, waaronder de meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld (bij conflict van plichten, vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld), het stappenplan materiële controle en ik vraag het controleplan op bij de zorgverzekeraar (bij materiële controle):

Ja

16c. Ik gebruik de privacyverklaring als de patiënt zijn diagnose niet kenbaar wil maken aan zijn zorgverzekeraar/DIS:

Ja

III.     Ondertekening

Naam: Klaske Ypma-Prins Plaats: Exmorra

Datum: 5 november 2016

Ik verklaar dat ik me houd aan de wettelijke kaders van mijn beroepsuitoefening, handel conform het model kwaliteitsstatuut en dat ik dit kwaliteitsstatuut naar waarheid heb ingevuld:

Ja

Psychologenpraktijk Klaske Ypma-Prins
Dorpsstraat 78
8759 LE Exmorra
06 13 08 61 02
info@klaskeypma-prins.nl

BIG
39013884225

AGB-code
94007393 (zorgverleners)
94059851 (praktijkcode)

BTW
NL1188.96.878.B01

KvK
01123662

Rekeningnummer
30.87.30.739